Údržba plochej strechy

Každá strecha, aj tá najnovšia, potrebuje pravidelnú údržbu, aby plnila svoju funkciu čo najdlhšie. Údržba plochej strechy predstavuje najlepší spôsob, ako predísť rôznym poškodeniam – praskaniu, hrdzaveniu plechu, zatekaniu alebo upchatiu strešného zvodu.

Napriek tomu, že množstvo výhod, napríklad menšia prácnosť pri realizácii, lacnejšia výstavba, jednoduchší prístup na strechu či väčšia požiarna odolnosť, hovorí v prospech plochej strechy, nájde sa aj niekoľko nevýhod. Jednou z nich je práve údržba, ktorá je v porovnaní so šikmou strechu nákladnejšia. Dôkladným výberom kvalitného strešného plášťa sa však dá táto nevýhoda eliminovať.

Spôsob údržby strechy predpisujú výrobcovia hydroizolačných materiálov a mal by byť uvedený nielen v projektovej dokumentácii, ale aj v zmluve s realizačnou firmou, pretože odborná údržba plochej strechy je veľmi dôležitá z hľadiska životnosti strešného plášťa.

Ak chceme, aby nám vydržal čo najdlhšie, musíme strešný plášť kontrolovať a udržiavať. Pravidelnou údržbou zabránime vzniku rozsiahlejších porúch, ktoré sa často dajú odstrániť ešte počas záručnej lehoty poskytovanej dodávateľskou firmou. Údržbu strechy, ktorá je v záručnej lehote, treba realizovať veľmi citlivo a bez akýchkoľvek zásahov neschválených dodávateľom do strešného plášťa, aby nezanikla možnosť reklamácie.

Ako udržiavať strechu

Tak plánovaná, ako aj operatívna údržba každej, nielen pochôdznej strechy vyžaduje bezpečný prístup na strechu, na ktorý treba myslieť už v projekte. S ohľadom na hodnotu strechy, ktorá sa pohybuje v stotisícoch korún, je cena za údržbu zanedbateľná. K základným činnostiam v rámci údržby strechy by malo patriť pravidelné čistenie, a najmä kontrola strechy odbornou firmou aspoň dvakrát ročne.

Odborná firma môže zabezpečiť aj ďalšie činnosti spojené s pravidelnou údržbou, ako:
– vyčistenie plochej strechy, odkvapových žľabov, zvodov a vpustov dažďovej vody od lístia a iných nečistôt a následný odvoz odpadu nazbieraného na streche,
– odstraňovanie machu a vtáčieho trusu,
– odstraňovanie snehu a námrazy,
– natieranie plechových častí,
– oprava poškodenej krytina a ostatných miest na streche.

Aj keď vyčistenie strechy sa zdá na prvý pohľad jednoduché a vy máte pocit, že údržbu a kontrolu zvládnete aj sami, je lepšie obrátiť sa na odbornú firmu, ktorá vďaka prepracovanej metodike a kvalitným technickým zariadeniam dokáže udržiavať strechu v oveľa lepšom stave a navyše môže včas diagnostikovať a analyzovať vznikajúce chyby a poškodenia.

Údržba hydroizolačných materiálov

Povlakové krytina z rozličných materiálov majú odlišné požiadavky na údržbu. Napríklad modifikované asfaltové pásy s povrchovou úpravou z drvenej bridlice, prípadne keramického granulátu sú na rozdiel od asfaltových pásov bez posypu z hľadiska údržby veľmi nenáročné, ba takmer bezúdržbové. Asfaltové pásy bez povrchovej úpravy sa musia každých 3 až 5 rokov natierať ochranným náterom proti UV žiareniu.

Rozhodujúcim kritériom kvality strechy je odolnosť hydroizolácie proti UV žiareniu. Výhodou je, keď už samotný materiál, z ktorého je povlaková krytina vyrobená, je odolný proti UV žiareniu. Vtedy je trvácnosť strešného plášťa najdlhšia. Ak odolnosť proti UV žiareniu zabezpečuje náter, je potrebné ho pravidelne obnovovať, pretože v prípade, že je nedostatočný alebo celkom chýba, môže nastať deštrukcia povlakovej krytiny. Ideálnym riešením je strecha bezúdržbová.

Do skladby strešného plášťa bezúdržbovej strechy sú najvhodnejšie termoplastické hydroizolačné fólie dodávané ako strešný systém aj s poplastovanými plechmi, z ktorých sa vyrábajú odkvapové plechy a ostatné klampiarske výrobky. Po zhotovení kvalitných tavených spojov vznikne na streche jednoliaty povrch od odkvapového plechu až po vpusty. Práve takúto krytinu môžeme považovať za bezúdržbovú, aj keď čisteniu sa asi nevyhneme.

Hydroizolačné krytiny z fólií, ktoré sa nedodávajú spolu s poplastovanými plechmi potrebnými na klampiarske výrobky, a modifikované ťažké asfaltové pásy sú bezúdržbové iba čiastočne, lebo na klampiarskych výrobkoch sa po istom čase musí obnoviť nátery.

Pri celoplošne alebo bodovo kotvených hydroizolaciách dochádza k mechanickému poškodeniu krytiny, pretože vrstvy krytiny sú pevne spojené s podkladom, takže musia prenášať aj pohyby konštrukcie. Schopnosť krytiny odolávať pohybom konštrukcie a podkladu závisí vo veľkej miere od pružnosti krytiny, vzdialenosti okrajov vzniknutých trhlín v podklade a od veľkosti pohybu v trhline.

Údržba plochej strechy v zime

Veľmi dôležitá je údržba plochej strechy v zimnom období, pretože vtedy najčastejšie dochádza k lokálnym poškodeniach striech pri pohybe zľadovatenej masy snehu, ktorá vzniká striedavým roztápaním snehu cez deň a jeho následným zamŕzaním v noci.

V dôsledku takýchto prudkých teplotných zmien sa môže na plochej streche rodinného domu nazhromaždiť 30 až 50 centimetrov zľadovateného snehu, čo znamená ďalšiu záťaž s hmotnosťou 200 kilogramov na štvorcový meter strešnej konštrukcie a vrstiev strešného plášťa.

S takýmto dodatočným zaťažením sa počíta iba pri strechách v horských oblastiach, zatiaľ čo strechy na ostatnom území Slovenska sú dimenzované iba na zaťaženie snehom s hmotnosťou 100 kilogramov na štvorcový meter. Preto sa odporúča v rámci zimnej údržby zabezpečiť odpratávanie snehu a námrazy z plochej strechy, pretože tak môžete predísť jej poškodeniu.

 

zdroj:http://mojdom.zoznam.sk

Môže sa Vám ešte páčiť...