Zameranie vonkajších parapetov

Zameranie vonkajších parapetov

Podklad parapetu musí byť rovný, zbavený prachu a nečistôt, zároveň by mal parapet podpierať v celej dĺžke. Pokiaľ nie je dodržaná rovina podkladu musíme použiť podložky pre jeho vyrovnanie (klinky apod.). Tiež je nutné vyrovnať plochu podkladu tak, aby mala sklon smerom od okenného rámu cca 5 – 7 stupňov, v žiadnom prípade nesmie mať parapet sklon k oknu. V takom prípade by sa u okna zadržovala voda.

ŠÍRKA

= nameraná šírka podmurovky v mm + min. 30 až 50 mm
• Šírku podmurovky merajte od podkladového PROFILU POD RÁMOM okna až po krajnú hranu tejto podmurovky. K meranému rozmere Vám odporúčame pripočítať najmenej 30 až 50 mm (týchto 30 až 50 mm tvoria dostatočný presah parapetu, ktorý zabraňuje stekaniu vody po fasáde domu).
* PRÍKLAD: Šírku podmurovky som nameral / a 150 mm. Aby voda z parapetu SPRÁVNE odtekala, chcem presah parapetu 40 mm.
150 + 40 = 190 mm – Pretože sú vonkajšie parapety obmedzené výrobnými šírkami, musím zvoliť najbližší vyšší výrobné šírku daného typu parapetu. V tomto prípade sa jedná o hliníkový parapet ťahaný s nosom 40 mm, najbližšia vyššia výrobná šírka je 195 mm, takže do objednávacej tabuľky zadám 195 mm.

DĹŽKA

= (V PRÍPADE PARAPETU S ALU KRYTKAMI) nameraná dĺžka podmurovky v mm – 6 mm
• Dĺžku podmurovky merajte od ľavej strany špalety po pravú stranu. Ak nebudete parapet zasekávať do steny a jeho bočné hrany budú zakončené hliníkovými krytkami po omietke, potom Vám odporúčame od nameraného rozmeru odrátať 6 mm (týchto 6 mm tvoria: sila stien oboch krytiek a dilatácia = rozťažnosť parapetu).
* PRÍKLAD: Dĺžku podmurovky som nameral / a 920 mm, parapet bude zakončený hliníkovou krytkou po omietke.
920 – 6 = 914 mm – zadám do objednávacej tabuľky

=(V PRÍPADE PARAPETU S PLAST. KRYTKAMI) nameraná dĺžka podmurovky v mm – 10 mm
• Dĺžku podmurovky merajte od ľavej strany špalety po pravú stranu. Ak nebudete parapet zasekávať do steny a jeho bočné hrany budú zakončené plastovými krytkami, potom Vám odporúčame od nameraného rozmeru odpočítať 10 mm (týchto 10 mm tvoria: sila stien oboch krytiek a dilatácia (rozťažnosť parapetu)).
* PRÍKLAD: Dĺžku podmurovky som nameral / a 920 mm, parapet bude zakončený plastovými krytkami.
920 – 10 = 910 mm – zadám do objednávacej tabuľky

PODĽA SKÚSENOSTÍ NAŠICH MONTÁŽNIKOV JE ODPOČET 10MM UNIVERZÁLNY A VHODNÝ PRE PARAPETY S DĹŽKOU DO 3 M.

Doporučená výška priestoru na montáž exteriérových parapetov od podmurovky (podkladového betónu) po hornú drážku na parapet u eurookna (alebo od podmurovky po hornú hranu podkladového profilu plastového okna) je 25 – 30mm.