Rekonštrukcia strechy

Dozrel čas na opravu alebo rekonštrukciu vašej strechy? Už viete, že pôjde o veľmi významný zásah do vašej stavby, ale aj do stavu financií na vašom bankovom účte. Ako teda postupovať, aby ste sa na konci svojho snaženia mohli pokochať pohľadom na peknú strechu, pod ktorou budete môcť spokojne nažívať dlhé roky a aby aj stav vašich financií utrpel len v nevyhnutnej miere? Od stavu financií spravidla závisí, či pristúpite k oprave vašej strechy, alebo k jej celkovej rekonštrukcii. Samozrejme, že do úvahy budete musieť brať viacero faktorov vyplývajúcich zo súčasného, ale aj očakávaného stavu vašej strechy.

Oprava strechy je relatívne najjednoduchším úkonom. Na svojej streche máte zrejme len nejaký lokálny problém, ktorý chcete opraviť. Obvykle bude stačiť pomerne krátka návšteva zručného majstra, ktorý po obhliadke strechy navrhne riešenie problému a aj ho odstráni. Jednoduchšie opravy je možné riešiť častokrát svojpomocne. Nezabúdajte však na bezpečnosť.

Ak sa budete chcieť pustiť do výmeny strešnej krytiny, pôjde už o zložitejší zásah do strešnej konštrukcie. Budete sa musieť rozhodnúť, či v rámci rekonštrukcie strechy pristúpite len k výmene strešnej krytiny za novú s použitím poistnej hydroizolácie, alebo sa pustíte aj do zateplenia, zmeny architektúry, prípadne do budovania obytného podkrovia. Možno sa budete rozhodovať aj pre inštaláciu solárnej techniky.

Samozrejme, že oprava strechy je vždy lacnejšia ako jej rekonštrukcia. Sú však aj prípady, keď sa do jej opravy neoplatí investovať a výhodnejšie je pristúpiť priamo k rekonštrukcii strechy. Pri rozhodovaní sa budete musieť riadiť aj vašimi finančnými možnosťami. Realita však už mnohokrát potvrdila, že rekonštrukcia strechy s jej zateplením viedla k zníženiu nákladov na bývanie a aj k zvýšeniu ceny nehnuteľnosti.

Na koho sa obrátiť?

Internet dnes ponúka veľké množstvo informácií. Je užitočné, ak sa v problematike zorientujete a vyhľadáte si informácie súvisiace s konštrukciou striech, ich opravami i rekonštrukciami. Pravdou však je, že mnoho informácií nie je dostatočne presných, prípadne sú zavádzajúce, tendenčné, neoprávnene prikrášľujúce vlastnosti vybraných materiálov a pod. Pokiaľ nemáte zrovna vzdelanie v stavebnom odbore, budete sa musieť obrátiť na odborníkov. Na Slovensku pôsobí viacero profesijných organizácií združujúcich stavebných odborníkov. Využite ich.

Ak budete mať dostatok času, a ten by ste si vo vlastnom záujme mali nájsť, oslovte radšej viacerých odborníkov a pokojne s nimi konzultujte. Pýtajte sa ich a hlavne počúvajte! Dajte tiež na intuíciu.

Oprava strechy

Ak sa po konzultáciách rozhodnete pre opravu strechy, obráťte sa na niektorého zručného remeselníka vo svojom okolí, prípadne na menšiu realizačnú firmu, ktorá by si mala s opravou vašej strechy hravo poradiť. Ak nechcete naletieť nejakému fušerovi, odporúčame vám overiť si firmu v Obchodnom registri Ministerstva spravodlivosti SR, kde si môžete preštudovať jej výpis z Obchodného registra. Živnostníka si overíte na Živnostenskom registri, kde nájdete jeho výpis. Svoju pozornosť venujte v oboch prípadoch predmetom podnikania. Zákon 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v § 19 uvádza tri druhy živností:

 1. a) remeselné, ak je podmienkou prevádzkovania živnosti odborná spôsobilosť získaná vyučením v odbore,
 2. b) viazané, ak je  podmienkou  prevádzkovania  živnosti odborná  spôsobilosť získaná inak,
 3. c) voľné, ak nie je ako podmienka prevádzkovania živnosti odborná spôsobilosť ustanovená.

V stavebníctve robia v poslednom období veľký problém subjekty pôsobiace na základe voľných živností, ktoré môže vykonávať každý, kto požiada o ich zapísanie do predmetu podnikania a zaplatí príslušný poplatok vo výške 5 eur. Názvy týchto voľných živností znejú pomerne dôveryhodne a človek neznalý problematiky môže naletieť. Sú to:

 • prípravné práce k realizácii stavby,
 • uskutočňovanie stavieb a ich zmien,
 • dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov.

Ak má subjekt vzdelanie v odbore, ktorý ho oprávňuje realizovať strešné konštrukcie, v predmete činnosti bude mať zapísanú niektorú z remeselných živností:

 • tesárstvo,
 • pokrývačstvo,
 • klampiarstvo,
 • izolatérstvo a 
 • strechár.

Toto sa týka remeselníkov. Práce na vašej streche môžete zveriť aj do rúk firiem, ktorých majitelia majú vyššie vzdelanie v stavebníctve. Ich predmety podnikania potom sú: staviteľ, budovanie (vykonávanie) inžinierskych, bytových a občianskych stavieb a pod.

Rekonštrukcia strechy

Ak sa v tomto momente rozhodnete pre rekonštrukciu strechy, obráťte sa na projektanta. Oboznámte ho so všetkými svojimi požiadavkami na rekonštrukciu vašej strechy. Na stretnutie s ním si vyhraďte dostatok času, aby ste nezabudli na žiadnu tému. V mnohých prípadoch vám s projekciou strechy vie pomôcť samotná realizačná firma, prípadne naopak, projektant vám odporučí realizačnú firmu. Nie je to však pre vás záväzné.

Výberu realizačnej firmy venujte veľmi veľkú pozornosť. Dajte na odporúčania známych, projektanta a na vlastné pocity. Pokojne sa opäť obráťte na profesijné organizácie. Radi vám poradia. Pýtajte sa na referencie. Overte si výpisy z Obchodného a Živnostenského registra. Nekonajte unáhlene. Nechajte si vypracovať cenové ponuky.

Ak je niektorá cenová ponuka príliš nízka, pýtajte sa na dôvody. Dôvodom môže byť známa finta nečestných firiem, ktoré zámerne v cenovej ponuke vynechajú niektoré zdanlivo nepodstatné položky a následne navyšujú cenu rekonštrukcie. Častou príčinou zníženia ponúkanej ceny môže byť zámena oceňovaných materiálov za materiály s podstatne nižšími kvalitatívnymi parametrami. Porovnávajte porovnateľné. V cenovej ponuke musia byť ocenené všetky položky s rovnakými alebo podobnými parametrami, čo je zvlášť dôležité pri tepelných izoláciách a strešných fóliách.

Firma bude realizovať vašu strechu za vaše peniaze. Cieľom je vaša spokojnosť, ktorá by mala pretrvávať desaťročia a nielen prvé mesiace. Firma, ktorá si stojí za svojou prácou, nemá problém poskytnúť záruku 5 rokov. Táto záruka sa vzťahuje na kvalitu vykonaných prác. Nemá nič spoločné so zárukou, ktorú poskytujú viacerí výrobcovia strešných krytín. Záruka na strešnú krytinu môže byť, pri dodržaní podmienok výrobcu, niekoľko desaťročí. Najčastejšou podmienkou výrobcov je montáž autorizovanou (teda preškolenou) firmou a použitie originálneho príslušenstva k strešnej krytine.

Nikdy nepristúpte na realizáciu vašej strechy bez dokladov, teda aj bez zmluvy o dielo. Zdanlivá úspora 20 % DPH vás zbaví záruky za zrealizované práce a možnosti domáhať sa svojich práv pri chybne zrealizovaných prácach. Trvajte na podpise zmluvy o dielo, ktorá bude obsahovať predovšetkým dojednanie o cene diela, podmienkach realizácie prác navyše a platby za ne, o záruke, o spôsobe odovzdania a prevzatia diela a o odstránení prípadných závad a nedorobkov. Podpis zmluvy o dielo je veľmi závažným aktom. Nepodpisujte ju v časovej tiesni. Zmluvu si dôkladne preštudujte, prípadne ju odkonzultujte so svojim právnikom a pripomienkujte. Ide o obojstranný právny akt a žiadna strana v ňom nemá byť znevýhodnená.

Legislatíva

V tomto okamihu vám mysľou možno prebehla otázka, či nemáte v súvislosti s opravou alebo rekonštrukciou strechy nejaké povinnosti voči stavebnému úradu.

Trošku legislatívy. Stavebný zákon – Zákon č. 50/1976 Zb. uvádza nasledovné:

„§ 54 Stavby, ich zmeny a udržiavacie práce na nich sa môžu uskutočňovať iba podľa stavebného povolenia alebo na základe ohlásenia stavebnému úradu.

 • 55 (1) Stavebné povolenie sa vyžaduje, pokiaľ tento zákon a vykonávacie predpisy k nemu alebo osobitné predpisy neustanovujú inak, pri stavbách každého druhu bez zreteľa na ich stavebnotechnické vyhotovenie, účel a čas trvania; stavebné povolenie sa vyžaduje aj pri zmene stavieb, najmä pri prístavbe, nadstavbe a pri stavebných úpravách.

(2) Ohlásenie stavebnému úradu postačí

 1. a) pri jednoduchej stavbe, jej prístavbe a nadstavbe, ak tak určil stavebný úrad v územnom rozhodnutí,
 2. b) pri drobných stavbách, ktoré plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie;
 3. c) pri stavebných úpravách, ktorými sa podstatne nemení vzhľad stavby, nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavby, nemení sa spôsob užívania stavby a neohrozujú sa záujmy spoločnosti;
 4. d) pri udržiavacích prácach, ktoré by mohli ovplyvniť stabilitu stavby, požiarnu bezpečnosť stavby, jej vzhľad alebo životné prostredie a pri všetkých udržiavacích prácach na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou,“

atď.

a 㤠139 b

(15) Udržiavacími prácami, pri ktorých nie je potrebné ani ohlásenie (bežné udržiavacie práce), sú najmä

 1. a) opravy fasády, opravy a výmena strešnej krytiny alebo povrchu plochých striech, výmena odkvapových žľabov a odtokových zvodov, opravy oplotenia a výmena jeho častí, ak sa tým nemení jeho trasa,
 2. b) opravy a výmena nepodstatných stavebných konštrukcií, najmä vnútorných priečok, omietok, obkladov stien, podláh a dlažby, komínov, okien, dverí a schodišťových zábradlí,
 3. c) údržba a opravy technického, energetického alebo technologického vybavenia stavby, ako aj výmena jeho súčastí, ak sa tým zásadne nemení jeho napojenie na verejné vybavenie územia ani nezhorší vplyv stavby na okolie alebo na životné prostredie, najmä výmena klimatizačného zariadenia, výťahu, vykurovacích kotlov a telies a vnútorných rozvodov,
 4. d) výmena zariaďovacích predmetov, najmä kuchynských liniek, vaní, vstavaných skríň,
 5. e) maliarske a natieračské práce.“

Z uvedeného vyplýva, že pri opravách strechy určite nebudete potrebovať stavebné povolenie. Pri rekonštrukcii si vo väčšine prípadov vystačíte s ohlásením stavebnému úradu, ktoré je pomerne jednoduchým úkonom. Stavebné povolenie budete potrebovať len v prípade, keď pôjde o významnejší zásah do konštrukcie a vzhľadu stavby. Na tento fakt vás upozorní projektant, realizačná firma alebo stavebný dozor.

Stavebný dozor bude musieť dohliadať na realizáciu rekonštrukcie vašej strechy v prípade, že pôjde o významnejší zásah do jej konštrukcie a bude potrebovať aj stavebné povolenie.

Úlohy stavebného dozoru ustanovuje § 46b Stavebného zákona – Zákon č. 50/1976 Zb. nasledovne:

Stavebný dozor, osoba vykonávajúca stavebný dozor:

 1. a) sleduje spôsob a postup uskutočňovania stavby tak, aby sa zaručila bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, riadna inštalácia a prevádzka technického vybavenia na stavbe, odborné ukladanie stavebných výrobkov a hmôt, vhodnosť ich použitia a odborné ukladanie strojov a zariadení; sleduje vedenie stavebného denníka,
  b) zodpovedá za súlad priestorovej polohy s dokumentáciou stavby, za dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu a spoluzodpovedá za dodržanie podmienok rozhodnutí vydaných na uskutočnenie stavby, najmä územného rozhodnutia a stavebného povolenia,
 2. c) vplýva na odstránenie závad, ktoré na stavbe zistil; ak nemožno závady odstrániť v rámci výkonu stavebného dozoru, bezodkladne ich oznámi stavebnému úradu.“

Stavebný dozor je odborne spôsobilá osoba, ktorá musí mať oprávnenie na výkon tejto činnosti podľa osobitných predpisov a je zapísaná v registri odborne spôsobilých osôb, ktorý vedie Slovenská komora stavebných inžinierov a je zverejnený na jej webovej stránke.

Stavebný dozor je „váš človek“, ktorého úlohou je zastupovať vaše záujmy. Prispieva k zvyšovaniu kvality a hospodárnosti realizovaného diela. Odolajte ponukám stavebných firiem, ktoré ponúkajú svoj stavebný dozor. Je lepšie zaistiť si nezávislý stavebný dozor, ktorý s dodávateľskou firmou nemá nič spoločné. Je výhodnejšie zaplatiť si dobrého odborníka, ktorý ustriehne kvalitu prác a tok peňazí, ako vynakladať veľké peniaze na zbytočne predraženú a zdĺhavú realizáciu strechy.

Ako dlho trvá rekonštrukcia strechy?

Jednoduchá výmena strešnej krytiny bez potreby opravy alebo výmeny krovu bude skúsenej firme trvať maximálne päť pracovných dní.

Postup:
1. deň – demontáž starej krytiny, latovania a odkvapového systému,
2. deň – montáž kontralát a fólie poistnej hydroizolácie,
3. deň – montáž lát a klampiarskych výrobkov,
4. deň – položenie krytiny,
5. deň – dokončenie nároží, prestupov a ďalších detailov.

V prípade nestabilného počasia pristupujú firmy počas prvého dňa k demontáži strešnej krytiny a latovania len na polovici strechy tak, aby strechu prekryli strešnou fóliou – poistnou hydroizoláciou a fixovali ju kontralatami. Druhý deň postup zopakujú na druhej polovici strechy. Takto prípadný dážď vašu stavbu neohrozí, prípadne len minimálne.

V prípade náročnejšej rekonštrukcie strechy spojenej s výmenou krovu, zateplením alebo zobytnením podkrovia, musíte počítať s podstatne dlhším časom.

Čo je dobré si zapamätať

 • V prípravnej fáze zbierajte informácie o strechách zo všetkých dostupných zdrojov.
 • Vyhraďte si dostatok času na konzultácie s odborníkmi. Oslovte radšej viacerých odborníkov. Pýtajte sa ich a hlavne počúvajte.
 • Realizáciu rekonštrukcie vašej strechy zverte do rúk odborníkom. Overte si ich kvalifikáciu vo výpise z Obchodného alebo Živnostenského registra, pýtajte sa na referencie.
 • Porovnávajte porovnateľné. V cenovej ponuke musia byť ocenené všetky položky s rovnakými alebo podobnými parametrami, čo je zvlášť dôležité pri tepelných izoláciách a strešných fóliách.
 • Nebojte sa stavebného úradu! Pri oprave strechy určite nebudete potrebovať stavebné povolenie. Pri rekonštrukcii si vo väčšine prípadov vystačíte s ohlásením stavebnému úradu, ktoré je pomerne jednoduchým úkonom.
 • Stavebné povolenie budete potrebovať len v prípade, keď pôjde o významnejší zásah do konštrukcie a vzhľadu stavby.
 • Jednoduchá výmena strešnej krytiny bez potreby opravy alebo výmeny krovu bude skúsenej firme trvať maximálne päť pracovných dní.

zdroj : internet

Môže sa Vám ešte páčiť...